Crisis Noodopvang-locaties

Door de hoge toestroom en beperkte uitstroom van asielzoekers staat de asielopvang momenteel onder zware druk. Om voldoende opvangplaatsen te garanderen worden nu in alle 25 veiligheidsregio’s 225 crisisnoodopvangbedden (CNO) gerealiseerd. Namens de Rijksoverheid heeft het COA aan GZA gevraagd in hoeverre GZA de noodzorg op locatie kan organiseren. De kenmerken van de CNO-locaties wijken af van de COA-opvanglocaties, waardoor de bestaande zorgverlening van GZA niet passend is. Daarnaast is de druk op de zorgverlening bij GZA al hoog en hebben wij niet de capaciteit om op alle CNO-locaties volledige huisartsenzorg te bieden. Om de bewoners van deze locaties toch de minimaal benodigde zorg te bieden hebben we een noodzorgaanpak ontwikkeld.

Zorg op CNO-locaties

Omwille van de urgentie van dit vraagstuk heeft GZA de mogelijkheden onderzocht om deze noodzorg te bieden op de CNO-locaties. Hieruit is een gefaseerd zorgaanbod ontstaan, dat bestaat uit twee fases. Fase één is het direct beschikbaar stellen van de Praktijklijn. Dit is de 24/7 telefonische achterwacht van GZA, voor triage, zelfzorgadvies en toeleiding naar de spoedzorg onder verantwoordelijkheid van een regie huisarts. Hiermee wordt een eerste zorgvoorziening geboden ter voorkoming van een directe toeleiding naar lokale huisartsen, HAP en SEH.

Patiënten worden eerst getrieerd door de Praktijklijn. Indien echter iemand met spoed gezien moet worden, zal de patiënt alsnog geadviseerd worden zich op HAP of SEH te melden. De Praktijklijn verzorgt dan een overdracht.

Het is wenselijk dat er zo snel mogelijk ook fysieke zorg (fase twee) op de CNO-locaties komt. Indien mogelijk organiseert GZA zelf de huisartsenzorg. Indien dit door gebrek aan capaciteit op locaties niet mogelijk is, maken we inzichtelijk welke zorgaanbieders een rol zouden kunnen spelen.

Met dit voorstel draagt GZA binnen haar mogelijkheden maximaal bij aan de invulling van de noodzorg op de CNO’s. Eventuele vragen over de zorg die GZA levert op CNO's zijn welkom op crisisnoodzorg@gzasielzoekers.nl.