Adres en openingstijden spreekuur

Heeft u een medische vraag of een medisch probleem? Dan kunt u naar het inloopspreekuur van GZA. Onderaan deze pagina kunt u zien waar en hoe laat het inloopspreekuur plaatsvindt.

Heeft u een dringende medische vraag en is GZA dicht? Dan kunt u altijd bellen met de Praktijklijn via nummer 088 – 112 2 112. Op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur is de Praktijklijn te bereiken. Wanneer er sprake is van spoed kunt u de Praktijklijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken.

Op de pagina naar de dokter kunt u meer lezen over het inloopspreekuur en de Praktijklijn.  

Onze locaties

Veelgestelde vragen over de zorg voor asielzoekers

Hoe is de zorg voor asielzoekers in ons land geregeld?

Die vraag krijgen we regelmatig. We begrijpen waarom: in de media gaat het weleens over problemen met zorgverlening aan asielzoekers, of over andere organisaties die te hulp schieten, bijvoorbeeld in de zomer van 2022 bij aanmeldlocatie Ter Apel. Dat zijn echter uitzonderlijke en ongewenste situaties. Daarbij blijft soms onderbelicht dat de zorg voor de mensen die asiel aanvragen in ons land, in de regel goed is georganiseerd. In dit artikel leggen we graag uit hoe.

Eerst de structuur van de organisatie.

1. De huisartsenzorg op de asielzoekerscentra (azc’s) wordt verzorgd door GZA Healthcare (GZA). GZA staat voor: GezondheidsZorg Asielzoekers

2. De organisatie GZA maakt deel uit van de Arts en Zorg Groep (AEZ), het moederbedrijf van onder andere Arts en Zorg. Dit is een reguliere eerstelijns zorgaanbieder met gezondheidscentra, verspreid over het hele land. Arts en Zorg levert ook zorg in opdracht van derden voor bijzondere doelgroepen. Sinds januari 2018 organiseert AEZ ook de zorg voor alle asielzoekers, via RMA Healthcare en GZA Healthcare.

3. AEZ verkreeg deze opdracht uit een aanbesteding van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarbij werkt AEZ samen met zorgverzekeraar DSW voor de zorginkoop en -administratie.

4. De zorgopdracht van het COA omvat twee taken.

- Zorginkoop: het organiseren van de medische zorg voor asielzoekers. RMA Healthcare (RMA) – een dochteronderneming van Arts en Zorg – is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierbij werkt RMA nauw samen met DSW zorgverzekeraar.

- Eerstelijnszorg: op alle azc’s van Nederland levert GZA huisartsenzorg binnen de muren, vanuit een huisartsenpraktijk op het terrein en via een Praktijklijn: een telefonische hulpdienst voor triage en medisch advies. Daarnaast levert GZA noodzorg op noodopvanglocaties.

Waarom doen we dit?

GZA levert in opdracht van het COA binnen alle COA-locaties huisartsenzorg aan de bewoners. Deze huisartsenzorg is vergelijkbaar met de zorg voor de reguliere Nederlandse bevolking en is conform de geldende beroepsnormen. We zijn er trots op om de optimale zorg te kunnen leveren die binnen de regeling mogelijk is, aan mensen die de zorg echt nodig hebben. De ongeveer zeshonderd mensen die met en voor ons werken doen dat met hart en ziel. Ze kiezen niet alleen bewust voor zorgverlening, maar ook nog eens voor zorg aan asielzoekers. Al die medewerkers zetten zich dag en nacht in om optimale zorg te kunnen leveren, soms onder uiterst moeilijke omstandigheden. Dat lukt niet zonder de betrokkenheid van ketenpartijen als het COA, de Gemeentelijke (of Gemeenschappelijke) Gezondheids Dienst (GGD), de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Goede samenwerking van de mensen uit al deze organisaties leidt tot continuïteit van zorg.

Zijn er problemen?

De vanzelfsprekendheid van het leveren van goede huisartsenzorg aan asielzoekers staat soms onder druk. We kunnen niet altijd de zorg bieden die we zouden willen. Dat komt door verschillende omstandigheden die helaas buiten onze invloedsfeer liggen – terwijl we ons wel verantwoordelijk voelen. Bovendien zijn er problemen met het doorstromen van asielzoekers met een verblijfsstatus naar huisvesting buiten azc’s. Het feit dat de instroom consequent groter is dan de uitstroom heeft in de eerste helft van 2022 geleid tot overbezetting, vooral op de aanmeldlocaties in Ter Apel (Groningen) of Budel (Noord-Brabant). Daar moet elke asielzoeker zich melden voordat hij of zij elders kan worden ondergebracht. Niet alleen leidde die drukte tot een relatief grote zorgvraag, voor een aantal asielzoekers was ook nog geen plaats binnen de muren van Ter Apel. Het leveren van zorg buiten de poorten zorgde voor logistieke – en veiligheidsproblemen. Ons team in Ter Apel, waarvan we de bezetting fors hebben uitgebreid, kon desondanks tijdelijk niet alle zorgaanvragen verwerken. Dat lag niet aan de bereidwilligheid van het team, dat aanvankelijk ook aan de mensen buiten de hekken noodzorg bood. Door de hectiek die de extreme toename van de drukte opleverde, werd de zorgvraag in de zomer van 2022 op een gegeven moment te groot. Dat leidde tot de uitzonderlijke, tijdelijke, inzet van Artsen zonder Grenzen. Die organisatie kon medische zorg verlenen op het terrein, buiten de muren.

Helaas geldt dat, zolang de organisatie van de instroom van asielzoekers niet op orde is gebracht, onze zorgverleners onder soms te grote druk moeten werken, en niet aan alle zorgvraag tegemoet kunnen komen. Dit vinden we frustrerend, omdat we optimale zorg aan alle asielzoekers willen kunnen bieden. Tegelijkertijd vertrouwen we erop dat de plannen voor uitbreiding van het aantal opvanglocaties snel verlichting zullen bieden.

Waarom een aparte huisartsenpraktijk op een azc?

Asielzoekers kunnen in eerste instantie geen aanspraak maken op de reguliere gezondheidszorg in ons land. Ook zijn asielzoekers niet verzekerd tegen gezondheidzorgkosten. Daarom heeft het COA – via GZA – gezorgd voor een alternatieve vorm van zorgverlening. Die bestaat uit een huisartsenpraktijk op elke azc-locatie, met – minimaal – een doktersassistent, een praktijkverpleegkundige, een praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) en een huisarts. Elke asielzoeker met een zorgvraag krijgt doorgaans binnen een dag antwoord. Daarnaast heeft GZA gezorgd voor een telefonische praktijklijn voor asielzoekers, die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Naar gelang de aard van de klacht, wordt besloten tot het geven van telefonisch advies, het inplannen van een bezoek aan de huisartsenpraktijk of verwijzing naar de spoedeisende hulp bij een regulier ziekenhuis.

De huisartsen die op de azc’s werken, doen dat doorgaans naast hun werk op hun eigen praktijk. Ze zijn ‘contracthouder’, wat wil zeggen dat ze hun zorgtaak uitvoeren volgens een contract met GZA. In de praktijk worden asielzoekers eerst gezien door de doktersassistent (we noemen dat een eerste triage). Als de klacht daartoe aanleiding geeft, volgt een afspraak bij de praktijkverpleegkundige. Mocht de klacht aanleiding geven tot een nader onderzoek door de huisarts, vindt dat plaats op de azc-locatie. Huisartsen zijn in de regel dagelijks een aantal uur op locatie aanwezig.

Om hoeveel mensen gaat het – en op hoeveel locaties?

GZA voert een huisartsenpraktijk op 89 AZC-locaties (stand: september 2022) van het COA. In totaal beschikt het COA over 140 locaties (stand: september 2022) inclusief locaties voor specifieke doelgroepen die aan een AZC verbonden zijn.

De doelgroep voor onze zorg is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2018 leverden we zorg voor 20 duizend asielzoekers op 53 locaties. Inmiddels gaat het om 47 duizend asielzoekers op 140 locaties. De locaties waar GZA geen praktijk heeft maar COA wel asielzoekers opvangt, zijn verbonden aan een AZC in de buurt alwaar de zorg georganiseerd is: zogeheten ‘satellietlocaties’.

Bovenop deze twee soorten COA-locaties zijn er nog de zogeheten crisis- en noodopvanglocaties (CNO-locaties) onder beheer van gemeenten of andere overheden. Op die locaties levert GZA noodzorg.

Eigen registratie van de zorgvraag

Asielzoekers worden door de IND geregistreerd. Die registratie is sinds 2010 gekoppeld aan het zogeheten IBIS-administratiesysteem van het COA. GZA beschikt over een koppeling aan het onderdeel van IBIS dat de instroom administreert en beschikt zo over een actueel overzicht van potentiële patiënten. GZA beschikt ook over een koppeling aan haar eigen Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en aan de zorgverzekerdenadministratie van zorgverzekeraar DSW, met wie RMA samenwerkt. Deze koppelingen maken snelle zorg zonder bureaucratische rompslomp mogelijk, waarbij volledig aan alle privacy-vereisten wordt voldaan.

Krijgt elke asielzoeker zorg?

GZA levert niet alleen zorg op maat, naar aanleiding van medische klachten, maar voert ook een medische intake uit van elke nieuwe asielzoeker. Alle asielzoekers krijgen op dag 2 in de Centrale Ontvangst Locatie (COL) een medische intake aangeboden. Deze intake vindt plaats op de COL Ter Apel of COL Budel. Deze intake is het startpunt voor het medisch dossier en de uitkomsten worden in het dossier van de bewoner geplaatst. Ook reikt GZA een zorgverzekeringspas uit aan elke asielzoeker, die zorgverlening en vergoeding van bijvoorbeeld medicijnen mogelijk maakt. 

Indien de intake hier aanleiding toe geeft biedt GZA meteen zorg of adviseert GZA het COA over de eventuele vereiste speciale huisvesting. Soms komen asielzoekers terecht in aparte, aan een specifieke doelgroep gerelateerde, opvanglocaties – zoals groepsverblijven voor minderjarige asielzoekers. Ook daar levert GZA zorg. Bij een spoedgeval gaat onze huisarts naar de doelgroep.

We beschikken in de COA-aanmeldlocaties in Ter Apel en in Budel over een medische intakestraat die zeven dagen per week operationeel is. Dit in tegenstelling tot de huisartsenpraktijken op andere azc’s, die, afhankelijk van de omvang van de locatie, op reguliere tijden zorg beschikbaar is.

Drukte op Ter Apel

GZA is een flexibele organisatie. We groeien en krimpen mee met omvang van het COA. Zodra er nieuwe locaties worden geopend, zorgen we voor een goede bezetting van de huisartsenpraktijk. Het lukt in de regel goed om alle benodigde zorg binnen de muren te organiseren en te leveren. De huidige situatie in Ter Apel is echter uitzonderlijk. Door de overbelasting van de opvang, kan niet iedereen binnen de muren worden opgevangen.

Levering van zorg op crisis- en noodopvanglocaties

De opvang van nieuwe asielzoekers bevindt zich momenteel in een crisissituatie. Dat leidt onder meer tot het aanwijzen door het kabinet van plaatsen voor crisis- en noodopvanglocaties (CNO-locaties) in verschillende gemeenten. Daarnaast worden nieuwe opvanglocaties gezocht voor structurele opvang van asielzoekers. Sinds juni 2022 valt de opzet van CNO-locaties onder een speciale regeling van het Veiligheidsberaad – de gezamenlijke veiligheidsregio’s. Bemensing, vervoer en de zorg op deze locaties worden door het Rijk gefinancierd. De uitvoering van de zorg vindt in deze gevallen niet altijd via GZA plaats, maar soms ook via gemeenten of door andere partijen die het COA – als procesverantwoordelijke partij – heeft ingeschakeld.

GZA is door het COA gevraagd om zorg te organiseren op de CNO-locaties die nu in alle 25 veiligheidsregio’s worden gerealiseerd voor de opvang van de hoge toestroom asielzoekers. In de praktijk zal GZA voor alle locaties De Praktijklijn beschikbaar stellen. Dit is de 24/7 telefonische hulpdienst van GZA, voor de eerste beoordeling van patiënten, zelfzorgadvies en doorverwijzing naar de spoedzorg onder verantwoordelijkheid van een regiehuisarts. Wanneer iemand met spoed gezien moet worden, zal de patiënt alsnog geadviseerd worden zich op de huisartsenpraktijk (HAP) of de spoedeisende hulp (SEH) te melden.

Daarnaast wordt daar waar mogelijk op een deel van de CNO-locaties ook fysieke huisartsenzorg beschikbaar gemaakt met inzet van verpleegkundigen. Als dat mogelijk is, organiseert GZA zelf de huisartsenzorg.

Wat is de RMA?

Asielzoekers in Nederland zijn automatisch verzekerd voor de meeste zorg waar Nederlanders voor verzekerd zijn (vanuit de Wmo, Zvw en Wlz). In de Regeling Medische zorg Asielzoekers is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. RMA Healthcare (RMA) – een dochteronderneming van Arts en Zorg – voert de Regeling Medische Zorg Asielzoekers uit. Hierbij werkt RMA nauw samen met DSW zorgverzekeraar.

De zorg aan asielzoekers is zorg in natura. Dit betekent dat zorg alleen vergoed wordt wanneer de zorgaanbieder een contract heeft met RMA. Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. RMA organiseert en vergoedt de zorg voor asielzoekers en is daarmee vergelijkbaar met een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Bijna altijd is een verwijzing voldoende om zorg te mogen leveren. In enkele gevallen is een machtiging of indicatie nodig.

GGZ

Een Praktijkondersteuner Huisartsen (POH)-GGZ is standaard aanwezig op elke huisartsenpraktijk. Elke POH ziet bewoners op voorspraak van de assistent, verpleegkundige of de huisarts. Wat ze zien: een laagcomplexe fysieke problematiek is vaak verweven met heftige emoties, die soms onderdeel zijn van een psychische stoornis. Vaak zijn die klachten ingegeven door het vluchtverhaal. Dergelijke psychische stoornissen kunnen een zware belasting vormen voor de asielzoeker zelf, andere bewoners en onze medewerkers.

GGZ preventie

Ons in eigen beheer ontwikkelde preventieprogramma Bamboo wordt aangeboden op alle AZC’s, in verschillende talen. Centrale thema van de behandelingsaanpak is veerkracht: wat maakt je een sterk persoon, hoe benut je die competenties in het asielproces en daarna? Bamboo kan worden ingezet op alle AZC-locaties. In het afgelopen jaar zijn door ons in meer dan 120 groepen, in totaal zo’n 1000 asielzoekers bereikt.

Onze doelgroep kampt relatief vaak met complexe psychische problemen. In die gevallen worden patiënten verwezen. Zulke verwijzing en de daaropvolgende behandeling wordt echter bemoeilijkt door wachtlijsten en verhuizingen.

Verslavingszorg

Onder de asielzoekers bevinden zich relatief veel mensen met (medicatie-)verslaving. GZA heeft samen met het COA een eigen verslavingsprogramma ontwikkeld. Dat is erop gericht de kwaliteit van gezondheid te verhogen, overlast te verminderen en veiligheid te vergroten. Meer dan duizend asielzoekers hebben zorg ontvangen vanuit het programma.

Almelo

Vriezenveenseweg 170A
7602 PV ALMELO

088-1133602
Almelo@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:30-10:30
Di: 8:30-17:00 9:30-10:30
Wo: 8:30-17:00 9:30-10:30
Do: 8:30-17:00 9:30-10:30
Vr:    

 

Almere

Engelse mijl 6
1318 EN ALMERE

088-1133603
Almere@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Telefonisch spreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-12:00
Di: 8:30-17:00 9:00-12:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-12:00
Do: 8:30-17:00 9:00-12:00
Vr: 8:30-15:00 9:00-12:00

 

Amersfoort

Utrechtseweg 266
3818 EW AMERSFOORT

088-1133604
Amersfoort@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:30
Di:    
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:30
Do:    
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:30

 

Amsterdam Willinklaan

Willinklaan 3
1067 SL AMSTERDAM

088-1133606
Amsterdam@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 10:30-17:00 14:30-15:30
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-15:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Apeldoorn

Christiaan Geurtsweg 10
7335 JV APELDOORN

088-1133665
Apeldoorn@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Telefonisch spreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: gesloten gesloten
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Arnhem Elderhofseweg

Elderhofseweg 51
6842 CR ARNHEM

088-1133607
Arnhemelderhoeve@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 14:00-15:00
Di: 8:30-17:00 14:00-15:00
Wo: 8:30-17:00 14:00-15:00
Do: 8:30-17:00 14:00-15:00
Vr:    

 

Arnhem Groningensingel

Groningensingel 1225
6835 HZ ARNHEM

088-1133608
Arnhemzuid@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-15:00 9:00-10:00
Do: 8:30-12:00 9:00-10:00
Vr:    

 

Assen

Schepersmaat 4
9405 TA ASSEN

088-1133609
Assen@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Telefonisch spreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-12:00
Di: 8:30-17:00 9:00-12:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-12:00
Do: 8:30-17:00 9:00-12:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-12:00

 

Baexem

Exaeten 1
6095 PD BAEXEM

088-1133614
Baexem@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-15:00 9:00-10:00
Vr:    

 

Balk

Wikelerdyk 9a
8561 BD Balk

088-1133616
Balk@gzasielzoekers.nl

  Praktijk open Telefonisch spreekuur
Ma: 9:00-17:00 9:00-12:00
Di: 9:00-17:00 9:00-12:00
Wo: 9:00-17:00 9:00-12:00
Do: 9:00-17:00 9:00-12:00
Vr: gesloten gesloten

 

Budel

Randweg Oost 32
6021 PB BUDEL

088-1133617
Budel@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 13:00-14:00
Di: 8:30-17:00 13:00-14:00
Wo: 8:30-17:00 13:00-14:00
Do: 8:30-17:00 13:00-14:00
Vr: 8:30-17:00 13:00-14:00

 

Burgum

Elingslaan 63
9251 MN BURGUM

088-1133619
Burgum@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Telefonisch spreekuur
Ma: 8:00-16:30 9:00-12:00
Di:    
Wo: 8:30-17:00 9:00-12:00
Do: 8:30-17:00 9:00-12:00
Vr: 8:00-16:30 9:00-12:00

 

Delfzijl

Zwet 40
9932 AB DELFZIJL

088-1133624
Delfzijl@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo:    
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-13:00 9:00-10:00

 

Den Helder

Burg. Ritmeesterweg 20
1784 VN DEN HELDER

088-1133667
Denhelder@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Drachten

Noorderend 2
9207 AL DRACHTEN

088-1133627
Drachten@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 12:30-17:00  
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Dronten

Vossemeerdijk 40
8251 PN DRONTEN

088-1133628
Dronten@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Duinrell

Duinrell 1
2242 JP Wassenaar

088-1133626
Duinrell@gzasielzoekers.nl

  Praktijk open Telefonisch spreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Echt

Pepinusbrug 2
6102 RJ ECHT

088-1133629
Echt@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-16:00 9:00-10:00
Wo:    
Do:    
Vr: 12:30-17:00 9:00-12:00

 

Emmen

Wilhelmsweg 85
7814 VG EMMEN

088-1133630
Emmen@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:00-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo:    
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Gilze

Prinsenbosch 2
5126 ND GILZE

088-1133631
Gilze@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Grave

Intendanceplantsoen 1
5363 VZ VELP

088-1133633
Grave@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr:    

 

Hardenberg

Jachthuisweg 6d
7796 HJ HEEMSERVEEN

088-1133634
Hardenberg@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-9:30
Di: 8:30-17:00 9:00-9:30
Wo: 8:30-12:30 9:00-9:30
Do: 8:30-17:00 9:00-9:30
Vr: 8:30-17:00 9:00-9:30

 

Harderwijk

Graaf Ottolaan 26
3843 AM HARDERWIJK

088-1133635
Harderwijk@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Heerhugowaard

Van Noortwijklaan 2
1701 BP HEERHUGOWAARD

088-1133636
Heerhugowaard@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Heerlen

Imstenrade 6
6419 PL HEERLEN

088-1133637
Heerlen@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Telefonisch spreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-12:00
Di: 8:30-17:00 9:00-12:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-12:00
Do: 8:30-17:00 9:00-12:00
Vr: gesloten gesloten
Hengelo

Havezatenlaan 2
7557 VZ Hengelo

088-1133656
Hengelo@gzasielzoekers.nl

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma:    
Di: 8:30-17:00 9:00-12:00
Wo:    
Do: 8:30-17:00 9:00-12:00
Vr:    

 

Hoogeveen

Kinholtsweg 7
7909 CA HOOGEVEEN

088-1133638
Hoogeveen@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo:    
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Katwijk

1e Mientlaan 33-35
2223 LG KATWIJK

088-1133639
Katwijk@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 9:00-17:00 9:15-10:15
Di: 9:00-17:00 9:15-10:15
Wo: 9:00-17:00 9:15-10:15
Do: 9:00-17:00 9:15-10:15
Vr: 9:00-17:00 9:15-10:15

 

Leersum

Hoogstraat 8
3956 NB LEERSUM

088-1133641
Leersum@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:15-10:00
Di: 8:30-17:00 9:15-10:00
Wo:    
Do: 8:30-17:00 9:15-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:15-10:00

 

Luttelgeest

Oosterringweg 41
8315 PS LUTTELGEEST

088-1133642
Luttelgeest@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Maastricht

Parkweg 20
6212 XN MAASTRICHT

088-1133643
Maastricht@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: gesloten gesloten

 

Maastricht FV

François de Veyestraat  6
6221 AB MAASTRICHT

088-1133601
Maastrichtfv@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Telefonisch inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-12:00
Di: 8:30-17:00 9:00-12:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-12:00
Do: 8:30-17:00 9:00-12:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-12:00

 

Middelburg

Laurens Stommeweg 1
4335 AX MIDDELBURG

088-1133644
Middelburg@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:30-10:30
Di:    
Wo: 8:30-17:00 9:30-10:30
Do: 8:30-17:00 9:30-10:30
Vr:    

 

Musselkanaal

De Brink 7
9581 TR MUSSELKANAAL

088-1133648
musselkanaal@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 08:30-17:00 09:00-09:30
Di: 08:30-17:00 09:00-09:30
Wo:    
Do: 08:30-17:00 09:00-09:30
Vr: 08:30-17:00 09:00-09:30

 

Nijmegen

Dommer van Poldersveldtweg 112
6523 DC NIJMEGEN

088-1133647
Nijmegendommer@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:15-12:00
Di: 8:30-17:00 9:15-12:00
Wo: gesloten gesloten
Do: 8:30-17:00 9:15-12:00
Vr: gesloten gesloten

 

Oisterwijk

Kievitsblekweg 4
5062 SV OISTERWIJK

088-1133649
Oisterwijk@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr:    

 

Overloon

Stevensbeekseweg 14a
5825 JC OVERLOON

088-1133650
Overloon@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Rijswijk

Lange Kleiweg 80
2288 GK RIJSWIJK

088-1133651
Rijswijk@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:00-16:30 9:00-10:00
Di: 8:00-16:30 9:00-10:00
Wo: 8:00-16:30 9:00-10:00
Do: 8:00-16:30 9:00-10:00
Vr: 8:00-16:30 9:00-10:00

 

Rotterdam

Edo Bergsmaweg 14
3077 PX ROTTERDAM

088-1133652
Rotterdam@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:30-10:00
Di: 8:30-17:00 9:30-10:00
Wo: gesloten gesloten
Do: 8:30-17:00 9:30-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:30-10:00

 

Schalkhaar

Frieswijkerweg 2
7433 RB SCHALKHAAR

088-1133653
Schalkhaar@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:30-10:30
Di: 8:30-17:00 9:30-10:30
Wo: 8:30-17:00 9:30-10:30
Do: 8:30-17:00 9:30-10:30
Vr: 8:30-17:00 9:30-10:30

 

Sint Annaparochie

Middelweg-West 176
9076 GE ST-ANNAPAROCHIE

088-1133654
Sintannaparochie@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:00-17:00 9:00-12:00
Di: 8:00-17:00 9:00-12:00
Wo: 8:00-17:00 9:00-12:00
Do: 8:30-16:00 9:00-12:00
Vr:    

 

Sneek

Jancko Douwamastraat 29a
8602 BK SNEEK

088-1133655
Sneek@gzasielzoekers.nl

Inloopspreekuur: bewoners kunnen tussen 9:00-10:00 een nummer pakken met een tijdstip er op.

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-12:00
Di: 8:30-17:00 9:00-12:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-12:00
Do: 8:30-17:00 9:00-12:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-12:00

 

Sweikhuizen

Moorheide 1
6174 RZ Sweikhuizen

088-1133660
Sweikhuizen@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma:    
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo:    
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Ter Apel

Ter Apelervenen 4
9561 MC TER APEL

088-1133657
Terapel@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Utrecht Joseph Haydnlaan

Joseph Haydnlaan 2
3533 AE UTRECHT

088-1133659
Utrechtjosephhaydnlaan@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di:    
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Wageningen Keigenbergseweg

Keijenbergseweg 10
6705 BN WAGENINGEN

088-1133664
Wageningen@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di:    
Wo: 8:30-12:00 9:00-10:00
Do: 8:30-17:00 9:00-10:00
Vr:    

 

Wageningen Bosrandweg

Bosrandweg 20
6704 PH WAGENINGEN

088-1133662
Wageningen@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma:    
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 13:30-17:00 13:30-14:00
Do:    
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Winterswijk

Amstelstraat 9
7103 JP WINTERSWIJK

088-1133666
Winterswijk@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do:    
Vr: 8:30-17:00 9:00-10:00

 

Zutphen

Voorsterallee 1
7203 DN ZUTPHEN

088-1133668
Zutphen@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:15-10:00
Di: 8:30-17:00 9:15-10:00
Wo: 8:30-13:00 9:15-10:00
Do: 8:30-17:00 9:15-10:00
Vr: 8:30-17:00 9:15-10:00

 

Zweeloo

Witte Zandpad 1
7854 TW AALDEN

088-1133669
Zweeloo@gzasielzoekers.nl

 

  Praktijk open Inloopspreekuur
Ma: 8:30-17:00 9:00-10:00
Di: 8:30-17:00 9:00-10:00
Wo: 8:30-17:00 9:00-10:00
Do: 8:30-16:00 9:00-10:00
Vr: