Word lid van de Cliëntenraad van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)

English below


Wij zoeken enthousiaste en betrokken leden voor onze Cliëntenraad die het allerbeste willen voor onze patiënten. Ben jij empathisch, integer, respectvol, betrokken en positief kritisch?  En ben je patiënt of vertegenwoordiger van een patiënt van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)? Kom onze Cliëntenraad dan op vrijwillige basis ondersteunen!


De Cliëntenraad gaat bijvoorbeeld in gesprek met de directie over het beleid van GZA: ‘Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Ervaart de patiënt dit ook zo? De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) patiënten, bijvoorbeeld ten aanzien van patiënttevredenheid en patiëntenparticipatie. 

Als lid van de Cliëntenraad speel je een cruciale rol in het vertegenwoordigen van de belangen van onze patiënten. Je bent betrokken bij het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie over kwesties die van invloed zijn op de zorgverlening en de patiënttevredenheid, zoals;
•    Kwaliteit (van de zorg en dienstverlening);
•    voorzieningen voor patiënten en bezoekers;
•    klachtenbehandeling;
•    bejegening;
•    ontwikkelingen in de zorg binnen en buiten het directe verzorgingsgebied;
•    praktische organisatie van thema’s die direct patiëntgebonden zijn;
•    toetsen van het beleid en gevraagd/ongevraagd adviseren vanuit het perspectief van de patiënt.

De Cliëntenraad is op zoek naar drie tot vijf leden waarvan onder andere een voorzitter, secretaris en penningsmeester die zich betrokken voelen bij, en belangstelling hebben voor de (beleids)ontwikkelingen binnen GZA.


Wat komt erbij kijken? 
Je bent een goede gesprekspartner voor de directie, managers/directeuren, en het toezichthoudend orgaan.
•    Beschikking over bestuurlijk inzicht.
•    Kritisch, analytisch en constructief denkvermogen.
•    In teamverband kunnen werken.
•    Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
•    In staat om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten op organisatorisch niveau voor het voetlicht te brengen en te behartigen en dit los te zien van eventuele persoonlijke belangen.
•    Spreken van de Engelse taal is een vereiste voor GZA.
•    Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
•    Affiniteit met de gezondheidszorg en in het bijzonder de huisartsenzorg en geïnteresseerd om vanuit het perspectief van een patiënt mee te denken over het beleid en de diensten van GZA.
•    Bereid en beschikbaar zijn om gemiddeld vier tot tien uur per maand te besteden aan het werk van de cliëntenraad (o.a. vergaderingen, voorbereiden, locatiebezoek en bestuderen stukken).


Hoe ondersteunen wij de Cliëntenraad? 
•    De mogelijkheid om ontwikkelingen in de zorg van dichtbij te volgen.
•    De mogelijkheid om invloed uit te oefenen en de positie van patiënten te verbeteren.
•    Een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering door deelnemen aan opleidingen en trainingen.
•    Vrijwilligersvergoeding, onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding.

Wil jij onderdeel uitmaken van onze Cliëntenraad en een belangrijke rol vervullen in het vertegenwoordigen van de belangen van onze patiënten? Stuur dan jouw cv en begeleidende mail naar sollicitatie@artsenzorg.nl.

English version 

We are looking for enthusiastic, committed members for our Patient Council, who on a voluntary basis want the very best for our patients. You are empathetic, honest, respectful, involved and positively critical. You are a patient or representative of a GZA patient.

For example, the Patient Council discusses with the management about GZA's policies: 'Are we doing the right things and are we doing things right? Does the patient experience this in the same way? The patient council represents the interests of all (current and future) patients, for example with regard to patient satisfaction and patient participation.

As a member of the Patient council, you play a crucial role in representing the interests of our patients. You will be involved in advising the management on issues that affect the provision of care and patient satisfaction, such as;
•    Quality (of care and services);
•    Facilities for patients and visitors;
•    Complaints;
•    Treatments;
•    Developments in the healthcare sector;
•    Organization of matters that are directly patient related;
•    Discussing the policies and providing solicited and unsolicited advice from a patients’ perspective.

The Patient Council is looking for 3 to 5 members, including a chairman, secretary and treasurer who feel involved in and are interested in the (policy) developments within GZA.

What does it involve? 
You are a good discussion partner for the board, managers/directors, and the supervisory body.
•    Administrative insight;
•    Critical, analytical and constructive thinking skills;
•    Being able to work in a team;
•    Good verbal and written communication skills;
•    Able to highlight and promote the common interests of the patients at an organizational level and to separate this from any personal interests;
•    Good communication skills in the English language is a requirement;
•    Ability to handle confidential information;
•    Affinity with healthcare and in particular general practitioner care and interested in thinking about the policy and services of GZA from a patient's perspective;
•    Be willing and available to spend an average of four to ten hours per month on the work of the patient council (e.g. meetings, preparation, site visits and study of documents).

How do we support the Patient Council? 
•    The opportunity to closely follow developments in healthcare.
•    The ability to exercise influence and improve the position of patients.
•    A supportive working environment and professional development by participating in education and training.
•    Volunteer allowance, expense allowance and a travel allowance.

Do you want to be part of our Client Council and play an important role in representing the interests of our patients? Send your CV and accompanying email to sollicitatie@artsenzorg.nl.

Previous Article Voorgenomen overname door Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep
Next Article Voorgenomen overname door Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep