Privacyverklaring

Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is.

U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen.

Via deze privacyverklaring informeren we u over uw rechten en onze plichten volgens de geldende wetgeving.

Uw gegevens

Op onze locaties werken zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Bij elke discipline waarbij u in behandeling bent, of bent geweest, heeft u een eigen dossier.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de (financiële) administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast informeren wij u over onze dienstverlening. Incidenteel vragen wij u om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek of enquêtes. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wat zijn de plichten van GZA?

GZA is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening de financiële afhandeling en de kwaliteit daarvan;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, wanneer er sprake is van een voornemen om gegevens voor een ander doel te gebruiken wordt de patiënt voorafgaand geïnformeerd.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen GZA hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (gerekend vanaf de laatste aanpassing van het dossier), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Alleen wanneer sprake is van gegronde redenen, bijvoorbeeld met betrekking tot de afwikkeling van een klachtenprocedure, kunnen uw gegevens langer bewaard blijven dan hierboven vermeld. In dat geval worden uw gegevens verwijderd nadat de procedure is afgerond.  

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt gevraagd of u het gebruik van cookies wilt accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat gegevens die u op onze website invoert. Door het gebruik van cookies kunnen wij u op de website beter van dienst zijn door bijvoorbeeld gegevens te tonen die specifiek op uw locatie van toepassing zijn, zodat u hier niet naar hoeft te zoeken.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

Zorg

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat, de assistent, de praktijkondersteuner en de zorgverlener naar wie u bent doorverwezen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

In sommige situaties is het noodzakelijk een waarnemer in te schakelen. De waarnemer heeft inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor de te verrichten werkzaamheden.

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zorgverlener verplicht zijn derden inzage te geven in uw gegevens. Dit is ook  het geval indien gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Soms wordt u door uw arts van GZA doorgestuurd naar een andere zorgdiscipline, zoals een fysiotherapeut, de apotheek of het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming via een verklaring. Pas nadat u toestemming heeft gegeven, wisselen wij gegevens uit.

Telefoon

Alle telefoongesprekken worden opgenomen en zes maanden bewaard in verband met de kwaliteit van de zorg.

Sommige locaties werken wat betreft telefonie samen om de piekdrukte op te vangen. In dat geval wordt de telefoon bij drukte bemand door verschillende locaties, waardoor het mogelijk is dat u een assistent van een andere locatie krijgt te spreken. De spoedlijn gaat in die gevallen altijd op de verschillende locaties tegelijkertijd over om u snel te woord te kunnen staan.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. GZA werkt met gecertificeerde ICT dienstverleners. Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo'n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Uw rechten

U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier:

 • Recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen, dit kan via deze pagina;
 • Recht van correctie aanvulling of verwijdering (vergetelheid) van de gegevens in uw dossier;
 • Recht op toevoeging van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van gegevens te verzetten.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan GZA. Hierbij kunnen uw belangen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator of mentor).

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking kunt u deze altijd intrekken.

Contact en vragen

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij de locatie. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via e-mail: fg@artsenzorg.nl of telefoonnummer: 070 - 711 24 21.

Informatie

Aanvullende informatie over uw privacy of wetgeving vindt u op de volgende websites:

Website Autoriteit Persoonsgegevens
Website van de Nederlandse Rijksoverheid

U kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met privacywetgeving. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.